Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Iedere factuur die niet betaald wordt binnen de opgegeven betaaltermijn, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 50 EUR, evenals met een intrest van 1% per maand. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.

2. Elke klacht of bezwaar zal niet aanvaard worden indien zij niet gedaan wordt per aangetekende brief, binnen de 8 dagen na de ontvangst van de factuur of na de gedane prestatie.

3. De ondertekenaar van de bestelbon verbindt zich hoofdelijk en solidair met de vereniging of rechtspersoon voor wie de reis of vervoer wordt uitgevoerd, tot betaling van de reissommen of eventuele schadevergoeding. In geval van een mondelinge overeenkomst zal ook de persoon die optreedt als verantwoordelijke voor de vervoerde personen beschouwd worden als ondertekenaar van de bestelbon. Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant of vereniging.

4. De overeengekomen prijzen kunnen t.e.m. 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of onder worden herzien, voor zover de herziening een gevolg is van een wijziging in:
- de op de reis toegepaste wisselkoers en/of
- de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten en/of
- de verschuldigde heffingen en belastingen

5. Bij annulering gelden volgende voorwaarden:
- Minder dan 48 uur voor vertrek: 100% van de van toepassing zijnde vervoerprijzen.
- Tussen 48 uur en 2 weken voor vertrek: 75 % van de van toepassing zijnde vervoerprijzen.
- Tussen 2 weken en 1 maand voor vertrek: 50 % van de van toepassing zijnde vervoerprijzen.
- Tussen 1 maand en 2 maand voor vertrek: 25 % van de van toepassing zijnde vervoerprijzen.
- Meer dan 2 maand voor vertrek: 10 % van de van toepassing zijnde vervoerprijzen met een minimum van 50 Euro.
Alle niet-recupereerbare kosten, andere dan het autocar/busvervoer, gemaakt door onze firma ten behoeve van de klant, zullen integraal worden verhaald op de klant.

6. Iedere persoon is voor zichzelf alsook voor de minderjarige en/of de voorwerpen onder zijn toezicht geplaatst, verantwoordelijk op het vlak van de geldende voorschriften tegenover de Belgische en buitenlandse autoriteiten, zoals politie, douane,… .

7. Bij vertragingen van meer dan 10 minuten, met oorzaak bij één der deelnemende reizigers, behoudt onze firma zich het recht voor niet langer te blijven wachten zonder verval van de verschuldigde vervoerprijzen.

8. In geval van een mechanisch defect aan één van onze autobussen of autocars met reisonderbreking als gevolg, kan onze firma de verantwoordelijkheid nemen de reis verder te zetten met een hulpcar, hetzij met de trein van 2de klasse.

9. In geval van mechanische problemen bij een liftcar waardoor de toegang tot de liftcar van de andersvalide(n) onmogelijk wordt, zal de factuurprijs verminderd worden met 50 EUR per gebruiksdag.

10. Termijnen voor de uitvoering der verplaatsingen, door ons bevestigd, worden in de mate van het mogelijke nageleefd. In geval van reisonderbreking ten gevolge van gevallen van overmacht, zoals overstromingen, ongevallen, opengebroken banen, mist, staking, buitengewone files enz... De daaruit voortvloeiende en bijkomende kosten voor vervoer en verblijf zijn volledig ten laste der reizigers.

11. Onze firma is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van reisgoed.

12. Iedere schade die vastgesteld wordt op het einde van de reis aan onze voertuigen, die veroorzaakt werd door de reiziger(s), zal worden verhaald op de ondertekenaar van de bestelbon en/of de verantwoordelijke van de groep. Onder schade wordt tevens verstaan het niet in propere staat achterlaten van het voertuig.

13. Iedere klant, reiziger of deelnemer aan een door ons georganiseerde reis, inzittende of huurder van onze voertuigen, wordt beschouwd te hebben kennis genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te hebben aanvaard vóór de aanvang van het vervoer of de reis.

14. De klant neemt de verplichting op zich de algemene verkoopsvoorwaarden ter kennis te brengen van de reizigers.

15. Voor alle betwistingen in verband met een overeenkomst zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd. Het trekken van een wisselbrief, een verklaring in gemeen vonnis of gelijk welke omstandigheid doet aan deze clausule geen afbreuk. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria en verliezen, zullen ten laste van de klant of vereniging zijn en ook volledig op hem worden verhaald.

16. Overmacht kan aanleiding geven tot het niet toepassen van de huidige voorwaarden. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk is. Gevallen van overmacht zijn ( deze opsomming is niet exhaustief ) : stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën, ... Ziekte van de deelnemer is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.